Cá nhân
299.000đ/ THÁNG
...

+1 người dùng/ tháng:

Số lượng người dùng: 1

Phí khởi tạo: FREE

Quản lý chiến dịch?
Quản lý liên hệ?
Quản lý công ty?
Quản lý mẫu Email
Calendar
Domain gửi Mail: 1
Lưu trữ GB: 20
Kịch bản Marketing Automation
Landing Page trong hệ thống
Form đăng ký/ Popup đăng ký
1 chứng chỉ bảo mật SSL trị giá 200.000đ
Hạn mức gửi?
Kết nối Paroda Website
Kết nối Paroda CRM
Kết nối hệ thống thứ 3: Kết nối API
Đăng ký
Cơ bản
690.000đ/ THÁNG
...

+1 người dùng/ tháng: 59.000đ

Số lượng người dùng: 5

Phí khởi tạo: FREE

Quản lý chiến dịch?
Quản lý liên hệ?
Quản lý công ty?
Quản lý mẫu Email
Calendar
Domain gửi Mail: 1
Lưu trữ GB: 20
Kịch bản Marketing Automation
Landing Page trong hệ thống
Form đăng ký/ Popup đăng ký
1 chứng chỉ bảo mật SSL trị giá 200.000đ
Hạn mức gửi?
Kết nối Paroda Website
Kết nối Paroda CRM
Kết nối hệ thống thứ 3: Kết nối API
Đăng ký
Chuyên nghiệp
2.900.000đ/ THÁNG
...

+1 người dùng/ tháng: 79.000đ

Số lượng người dùng: 25

Phí khởi tạo: FREE

Quản lý chiến dịch?
Quản lý liên hệ?
Quản lý công ty?
Quản lý mẫu Email
Calendar
Domain gửi Mail: 1
Lưu trữ GB: 290
Kịch bản Marketing Automation
Landing Page trong hệ thống
Form đăng ký/ Popup đăng ký
1 chứng chỉ bảo mật SSL trị giá 200.000đ
Hạn mức gửi?
Kết nối Paroda Website
Kết nối Paroda CRM
Kết nối hệ thống thứ 3: Kết nối API
Đăng ký