Ứng dụng

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ

Quản lý thu chi – công nợ – hóa đơn rõ ràng, rành mạch

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ

Quản lý thu chi – công nợ – hóa đơn rõ ràng, rành mạch

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Giúp doanh nghiệp kiểm soát được dòng tiền ra – vào và hóa đơn bán hàng chặt chẽ, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt động tài chính nội bộ của doanh nghiệp, không còn nỗi lo thất thoát

Paroda Receipt | Quản lý phiếu thu

Kiểm soát dòng tiền thu vào một cách chặt chẽ, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt động thu của doanh nghiệp, không còn nỗi lo thất thu, hạn chế giấy tờ, sổ sách

Tạo mới phiếu thu

button chek 01 Tạo phiếu thu nhanh chóng với rất nhiều thông tin được quản lý như tên phiếu thu, tình trạng thu, số tiền, đơn hàng nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày thu,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu thu của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, hợp đồng, người dùng tạo phiếu thu trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu thu cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu thu mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu thu được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền vào.

tinh nang sales 06
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu thu

button chek 01 Lưu trữ phiếu thu trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu thu của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu thu theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu thu (chưa thu, đã thu, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu thu.

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình công nợ thu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, đến hạn phải thu, tất cả công nợ phải thu, top khách hàng có công nợ cao nhất, top khách hàng trễ hạn nhất,…

Paroda Sales 04
tinh nang sales 06

Tạo mới phiếu thu

button chek 01 Tạo phiếu thu nhanh chóng với rất nhều thông tin được quản lý như tên phiếu thu, tình trạng thu, số tiền, đơn hàng nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày thu,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu thu của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, hợp đồng, người dùng tạo phiếu thu trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu thu cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu thu mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu thu được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền vào.

Đăng ký
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu thu

button chek 01 Lưu trữ phiếu thu trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu thu của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu thu theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu thu (chưa thu, đã thu, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu thu.

Đăng ký
Paroda Sales 04

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình công nợ thu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, đến hạn phải thu, tất cả công nợ phải thu, top khách hàng có công nợ cao nhất, top khách hàng trễ hạn nhất,…

Đăng ký

Paroda Receipt | Quản lý phiếu thu

Kiểm soát dòng tiền ra một cách chặt chẽ, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt động chi của doanh nghiệp, không còn nỗi lo thất thu, hạn chế giấy tờ, sổ sách

Tạo mới phiếu chi

button chek 01 Tạo phiếu chi nhanh chóng với rất nhiều thông tin được quản lý như tên phiếu chi, tình trạng chi, số tiền, đơn hàng nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày chi,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu chi của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, đơn hàng bán hàng, đơn hàng nhập,… người dùng tạo phiếu chi trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu chi cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu chi mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu chi được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền ra.

tinh nang sales 06
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu chi

button chek 01 Lưu trữ phiếu chi trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu chi của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu chi theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu chi (chưa chi, đã duyệt, đã chi, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu chi.

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình chi tiêu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, tất cả công nợ cần phải chi, tất cả công nợ đến hạn phải chi,…

Paroda Sales 04
tinh nang sales 06

Tạo mới phiếu chi

button chek 01 Tạo phiếu chi nhanh chóng với rất nhiều thông tin được quản lý như tên phiếu chi, tình trạng chi, số tiền, đơn hàng nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày chi,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu chi của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, đơn hàng bán hàng, đơn hàng nhập,… người dùng tạo phiếu chi trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu chi cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu chi mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu chi được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền ra.

Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu chi

button chek 01 Lưu trữ phiếu chi trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu chi của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu chi theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu chi (chưa chi, đã duyệt, đã chi, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu chi.

Đăng ký
Paroda Sales 04

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình chi tiêu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, tất cả công nợ cần phải chi, tất cả công nợ đến hạn phải chi,…

Đăng ký

Paroda Invoice | Quản lý hóa đơn bán hàng

Hóa đơn là một loại chứng từ thương mại được bên bán cung cấp cho bên mua, trong đó kê khai những thông tin về chủng loại, số lượng, giá thành của loại hàng hóa hoặc dịch vụ được giao cho bên mua. Các điều khoản thanh toán sẽ được ghi cụ thể trong hóa đơn (như thời hạn thanh toán, số dư nợ, chiết khấu, v…v…). Nó sẽ được coi là hóa đơn bán hàng với bên bán và hóa đơn mua hàng với bên mua.

Quản lý hoá đơn được xem là một tính năng mà bất cứ phần mềm quản lý khách hàng nào cũng cần phải có. Bởi vì đây là một công cụ giúp cho nhân viên bán hàng cũng như khách hàng thuận tiện hơn trong việc mua bán.

Hỗ trợ tạo và lưu trữ thông tin hóa đơn

button chek 01 Sẽ giúp bạn tạo và lưu trữ thông tin hoá đơn một cách dễ dàng với các thông tin: mã hóa đơn, số hóa đơn, công ty, ngày xuất hóa đơn, ngày thu dự kiến, đơn hàng, tổng tiền…

button chek 01 Ngoài ra bạn có có thể lưu trữ các file hoá đơn trên phần mềm để đảm bảo an toàn và bảo mật, tránh mất mát sau này.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Quản lý các hóa đơn thuận tiện dễ dàng

button chek 01 Quản lý các hoá đơn một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Với nhiều tính năng chuyên biệt tối ưu cho các hoạt động liên quan đến quản lý hoá đơn.

button chek 01 Một số chức năng có thể kể đến như:

– Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng hóa đơn.

– Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.

– Lưu trữ theo ngày tạo, gom nhóm theo khách hàng, người phê duyệt.

– Đánh dấu các hoá đơn quan trọng để dễ dàng kiểm tra, quản lý.

– Nhật ký thay đổi thông tin hóa đơn: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết hóa đơn).

– Nhân đôi hoá đơn.

Xuất hóa đơn nhanh chóng

button chek 01 Hỗ trợ bạn xuất file với định dạng PDF. Thuận tiện cho việc lưu trữ vào máy tính của bạn, gửi cho khách hàng hay in ấn.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Chuyển hóa đơn thành đơn hàng

button chek 01 Hỗ trợ bán chuyển hoá đơn thành đơn hàng mua một cách nhanh chóng mà không cần phải nhập lại tất cả thông tin. Từ đó giảm thiểu được thời gian và công sức.

tinh nang sales 06

Hỗ trợ tạo và lưu trữ thông tin hóa đơn

button chek 01 Sẽ giúp bạn tạo và lưu trữ thông tin hoá đơn một cách dễ dàng với các thông tin: mã hóa đơn, số hóa đơn, công ty, ngày xuất hóa đơn, ngày thu dự kiến, đơn hàng, tổng tiền…

button chek 01 Ngoài ra bạn có có thể lưu trữ các file hoá đơn trên phần mềm để đảm bảo an toàn và bảo mật, tránh mất mát sau này.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Quản lý các hóa đơn thuận tiện dễ dàng

button chek 01 Quản lý các hoá đơn một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Với nhiều tính năng chuyên biệt tối ưu cho các hoạt động liên quan đến quản lý hoá đơn.

button chek 01 Một số chức năng có thể kể đến như:

– Theo dõi, gộp trùng, tìm trùng hóa đơn.

– Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.

– Lưu trữ theo ngày tạo, gom nhóm theo khách hàng, người phê duyệt.

– Đánh dấu các hoá đơn quan trọng để dễ dàng kiểm tra, quản lý.

– Nhật ký thay đổi thông tin hóa đơn: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì (Lưu ý: không lưu nhật ký thay đổi chi tiết hóa đơn).

– Nhân đôi hoá đơn.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Xuất hóa đơn nhanh chóng

button chek 01 Hỗ trợ bạn xuất file với định dạng PDF. Thuận tiện cho việc lưu trữ vào máy tính của bạn, gửi cho khách hàng hay in ấn.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Chuyển hóa đơn thành đơn hàng

button chek 01 Hỗ trợ bán chuyển hoá đơn thành đơn hàng mua một cách nhanh chóng mà không cần phải nhập lại tất cả thông tin. Từ đó giảm thiểu được thời gian và công sức.

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Quản lý Tài chính nội bộ với Paroda Receipt – Payment  – Invoice

Đăng ký ngay

Quản lý Tài chính nội bộ với Paroda Receipt – Payment  – Invoice

Đăng ký ngay